موضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 10 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

قرارداد پيش فروش ساختمان

اين قرارداد در اجراي قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389 و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1393 بين امضا كنندگان به شرح زير منعقد مي‌گردد و براي طرفين لازم الاجرا مي‌باشد:

ماده 1- طرفين قرارداد:

الف- پيش فروشنده (مالك- سرمايه گذار- مستاجر): مشخصات و نشاني كامل ذكر شود + ميزان سهم هر يك در صورت تعدد افراد.

ب- پيش خريدار مشخصات و نشاني كامل ذكر شود + ميزان سهم هر يك در صورت تعدد افراد              

ماده 2-  مورد معامله

مقدار و ميزان و نوع مورد معامله + اوصاف و امكانات واحد ساختماني مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه،شماره واحد و منضمات (با ذكر مساحت و حدود و مشخصات و محل وقوع) + مشخصات فني و معماري ساختمان مانند موقعيت، كاربري، مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي، سيستم گرمايش و سرمايش + مشاعات و مشتركات و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده و يا عرفاً در قيمت واحد مؤثر است جزء پلاك ثبتي فرعي از شماره...........اصلي واقع در بخش.......+ عبارات ثابت مانند (با جميع توابع شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا به نحوي كه ديگر در مورد معامله حقي براي پيش فروشنده باقي نمانده و پيش خريدار جانشين شرعي و قانوني وي در مورد معامله مي‌باشد و مي‌تواند برابر مقررات به نفع خود قيام و اقدام نموده و هرگونه تصرفي در آن بنمايد، پيش فروشنده ضامن كشف فساد در مورد معامله است. حسب الاقرار پيش فروشنده منافع مورد معامله به غير واگذار نشده است. پيش خريدار به قدرالسهم در مشاعات و مشتركات سهيم مي‌باشد.

ماده 3- بهاي مورد معامله و نحوه پرداخت آن:

بهاي مورد معامله از قرار هر متر مربع (              ) ريال مبلغ (                   ) ريال مي‌باشد كه مبلغ                (               ) ريال از آن بابت پيش پرداخت نقداً به پيش فروشنده پرداخت گرديده و بقيه بها  به شرح زير بصورت اقساط به پيش فروشنده پرداخت خواهد شد.

پيش خريدار موظف است مبلغ                           ريال از آن را به موجب قبض رسمي شماره               در تاريخ و مبلغ                      ريال آن را برابر قبض شماره               در تاريخ                بپردازد. در هر حال باقيمانده ثمن معامله معادل ده درصد بهاي قرارداد هم زمان با انتقال قطعي مورد معامله در دفترخانه به پيش فروشنده پرداخت خواهد شد. ملاك محاسبه نهايي مساحت و قيمت مورد معامله صورت مجلس تفكيكي مي‌باشد.

ماده 4- حقوق و تعهدات طرفين:

الف- پيش فروشنده مكلف است مورد معامله را مطابق پروانه ساختمان و شناسنامه فني آن احداث و تكميل نموده و به موجب قبض رسمي شماره                       به پيش خريدار تسليم نمايد.

ب- پيش فروشنده مكلف است با ارائه مدارك و مستندات لازم جهت تنظيم سند در تاريخ                 در دفترخانه شماره           حاضر و مورد معامله را بصورت قطعي به پيش خريدار يا قائم مقام قانوني وي منتقل نمايد. در غير اين صورت پيش خريدار مي‌تواند برابر ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان اقدام نمايد.

پ- پيش فروشنده در برابر ادارات و مراجع دولتي و عمومي از قبيل شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي مسئول و پاسخگو است. (در صورتي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آماده سازي و اجراي فضاهاي عمومي و خدماتي يا پرداخت حقوق دولتي و عمومي نظارت داشته باشد بايد در اين قسمت درج شود)

ت- چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر واحد پيش فروش شده را به پيش خريدار تحويل نداده و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر اجراي مفاد بند 9 ماده 2 قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد. به هر حال اجراي مقررات اين بند مانع از اعمال خيارات مقرر از سوي پيش خريدار نخواهد بود.

ث- چنانچه واحد پيش فروش شده و بخشهاي اختصاصي ضميمه آن نظير توقف‌گاه  و انباري در موعد مقرر قابل بهره برداري نباشد پيش فروشنده مكلف است تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار معادل اجرت المثل بخش      تحويل نشده را به پيش خريدار بپردازد.

ج- در صورت عدم انجام تعهدات خود در احداث قسمتهاي مشاعي و مشترك پيش فروشنده مكلف است روزانه به ميزان نيم درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده را برابر قدرالسهم پيش خريدار به او بپردازد.

چ- در صورت عدم اجراي تعهدات خود در قسمتهاي خدمات عمومي ( موضوع بند9 ماده 2 قانون) از قبيل احداث خيابان، فضاي سبز، مسجد، مدرسه و امثال آنها پيش فروشنده مكلف است روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام نشده را برابر قدرالسهم پيش خريدار به او بپردازد.

ح- در صورت عدم اقدام به موقع براي انتقال قطعي مورد معامله پيش فروشنده مكلف است روزانه به ميزان يك در هزار بهاي مورد معامله را به پيش خريدار بپردازد.

خ- در صورتي كه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از ميزان مشخص شده در قرارداد باشد مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ليكن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد اضافه بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد هيچ يك از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت ولي چنانچه بيش از پنج درصد باشد، صرفاً خريدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از 95 درصد ميزان مورد توافق باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را داشته و يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و بر اساس نظر كارشناس از پيش فروشنده مطالبه نمايد.

د- در تمام مواردي كه پيش خريدار به علت تخلف پيش فروشنده، حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي توافق طرفين (روزانه مبلغ                   ريال) و يا محاسبه و بر آورد كارشناس مورد توافق طرفين به پيش خريدار بپردازد. مراتب فسخ قرارداد بايد با ارسال اظهارنامه از سوي دفترخانه به      پيش فروشنده ابلاغ شود.

تبصره- در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداخت شده توسط پيش خريدار را بر اساس قيمت روز و برابر نظر كارشناس منتخب هيئت داوران (مرجع قضايي) همراه با ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.

ذ- پيش فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بنا و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسئول است و بايد مسئوليت خود را از اين جهت نزد شركت بيمه................. به شرح آتي بيمه نموده است. چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

تبصره- حداقل مدت بيمه تا تاريخ تحويل ساختمان و حداكثر آن تا تاريخ (با توافق طرفين تعيين مي‌شود) خواهد بود.

ر- در صورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد پيش خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر مبني بر تحقق پيشرفت از سوي پيش فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.

ز- پيش خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي مالك واحد پيش فروش شده خواهد شد. در پايان مدت قرارداد پيش فروش چنانچه مهندس ناظر تاييد نمايد كه ساختمان اتمام يافته و پيش خريدار نيز تمام اقساط را پرداخت نموده و يا معوض قراردادي را تحويل داده باشد و با ارائه مدارك مثبته از دفترخانه درخواست انتقال قطعي مورد معامله را بنام خود نمايد دفترخانه مراتب را به پيش فروشنده اعلام خواهد نمود و پيش فروشنده مكلف است ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه جهت انتقال قطعي مورد معامله به پيش خريدار در دفترخانه حاضر شود در غير اين صورت دفترخانه مي‌تواند با تصريح مراتب مبادرت به انتقال رسمي مورد معامله بنام پيش خريدار يا قائم مقام قانوني وي بنمايد. اداره ثبت محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به تفكيك يا افراز واحد        پيش فروش شده اقدام نمايد.

ژ- در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان انقضاي مدت قرارداد پروژه را تكميل ننمايد با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اينكه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه باقي مانده است (كمتر از ده درصد از پيشرفت فيزيكي باقي مانده باشد) پيش خريدار مي‌تواند با قبول تكميل بقيه پروژه خواستار انتقال قطعي مورد معامله از دفترخانه بقدرالسهم خود شود. هرگاه پيش خريدار حقوق دولتي و هزينه هاي قانوني كه بر عهده پيش فروشنده است را بپردازد مي‌تواند هزينه هاي مزبور را با جلب نظر موافق هيأت داوري از محل اقساط بهاي مورد معامله استيفا نمايد.

س- پيش خريدار مكلف است اقساط بها يا عوض قراردادي را در مواعد مقرر به پيش فروشنده بپردازد در غير اين صورت پيش فروشنده بايد مراتب را كتباً به دفترخانه اعلام نمايد و دفترخانه مكلف است ظرف يك هفته به       پيش خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد. در غير اين صورت پيش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ش- هرگاه پيش فروشنده رضايت تمام پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنها را جلب نمايد مي‌‌تواند تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پيش فروش شده و عرصه آن را به غير منتقل نمايد. رضايت نامه بايد كتبي بوده و از سوي دفترخانه تصديق امضا شود.

ص- هرگاه پيش خريدار بخواهد حقوق و تعهدات خود را نسبت به واحد پيش فروش شده به غير واگذار كند مكلف است رضايت پيش فروشنده را جلب نمايد در غير اين‌صورت بايد بها يا عوض قرارداد را به پيش فروشنده پرداخت نمايد. رضايت نامه بايد كتبي بوده و در دفترخانه تصديق امضا شود.

ض- پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده و انجام كليه تعهدات قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و طرفين ملزم به استرداد نسخه خود به دفترخانه هستند.

ط- هر گونه تغيير در قيمت مصالح و ساير هزينه هاي جانبي تأثيري در قيمت مورد معامله نخواهد داشت. در صورتي كه پيش خريدار درخواست تغيير نوع مصالح يا تغيير مشخصات مورد معامله را نمايد به طوري كه موجب افزايش هزينه و قيمت شود و مورد توافق پيش فروشنده واقع شود مبلغ مورد توافق به بهاي قرارداد اضافه خواهد شد بديهي است توافق مذكور بايد بصورت رسمي ثبت شود.

ظ- داوري: كليه اختلافات ناشي از تعبير و تفسير و اجراي مفاد اين قرارداد توسط هيئت داوران متشكل از يك داور به انتخاب پيش فروشنده ( آقا/ خانم                            ) و يك داور به انتخاب پيش خريدار                           ( آقا/ خانم                            ) ويك داور مورد توافق طرفين حل و فصل خواهد شد. در صورت لزوم داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند. داوري موضوع اين بند تابع آئين نامه اجرائي ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان و مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب خواهد بود.

غ- مستندات:

1- سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث ساختمان يا سند رسمي حاكي از اين كه مورد معامله در ازاي سرمايه گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.

2- پروانه ساختمان شماره .................  شهرداري منطقه ............................

3- شناسنامه فني مستقل براي هر واحد

4- بيمه نامه موضوع ماده 9 قانون به شماره  ................  شركت بيمه  ...............

5- تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان كه در دفترخانه شماره  ........................           

طي شماره ...................... گواهي امضاء شده است.

6- پاسخ استعلام اداره ثبت محل وقوع ملك

7- اجازه پيش فروش ساختمان توسط مرجع صادر كننده پروانه در مجموعه هايي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آماده سازي و اجراي فضاهاي عمومي و خدماتي يا پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد.

نقل از پرتال کانون


موضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 9 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

 شب قدر، شبی که باید به یاد روی محبوب عزیز، آن یار پنهان رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید و دیدار او را از خدای طلبید.

    شبی که در آن خطاب می‌آید: کجایند جوانمردان شب‌خیز که در آرزوی دیدار، بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشیده‌اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛ که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

 

التماس دعا

 تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 | 1 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

اطلاعیه در خصوص ثبت آنی

 بدين وسيله به اطلاع همكاران محترم، سردفتران و دفترياران اسناد رسمي استان تهران مي رساند:

 

با عنايت به اينكه آقايان عليرضا رضايي، محمدهادي شهبازي و محمد محمودي جيركل، كارشناسان و بازرسان محترم اداره كل بازرسي استان تهران (سازمان بازرسي كل كشور) ماموريت داشته تا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي درباره "نحوه اجرا و عملكرد سامانه ثبت آني معاملات در دفاتر اسناد رسمي" بررسي و تحقيق لازم را به عمل آورند، مقتضي است همكاري لازم با نامبردگان معمول فرمايند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

 

 

 


موضوعات مرتبط: بخشنامه های ثبتی ، اخبار

تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 11 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی به شماره ۵۸۸۲۸/۹۳ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

با این مضمون که .......در موارد اخلال در سامانه تا رفع اشکال حق الثبت و حق التحریر از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید بانکی به دفترخانه صورت خواهد گرفت. 

 


موضوعات مرتبط: بخشنامه های ثبتی

تاريخ : چهارشنبه هجدهم تیر 1393 | 11 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در هنگام قطعی سامانه


موضوعات مرتبط: بخشنامه های ثبتی

تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک ماده از تفاهم نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را ابطال کرد. متن خبر ندارد

                رای شماره ۲۴۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. نظر به این که قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست و واجد اثر نمی‌باشد؛ بنابراین بند ۸ تفاهم‌نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۳/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مبنی بر تصویب تعرفه‌ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

 نقل از ایمیل جناب آقای احمد علی سیروس


موضوعات مرتبط: آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاريخ : چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور از تمديد مهلت ارايه فهرست صورت معاملات مربوط به موضوع 169 ماليات مکرر سال هاي 91، 92 و سه ماهه اول 93 تا پايان شهريور ماه و براي آخرين بار خبر داد. اين مهلت براي آخرين بار تمديد شده و به صورت مجدد تمديد نخواهد شد.

برداشت از سامانه سازمان امور مالیاتی    سازمان امور مالیاتیموضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

نحوه محاسبه مالیات مشاغل سال 92

توضیحاْ  : علامت ( * ) در محاسبات به منزله (ضرب در) می باشد.

حق التحریر اسناد 1392 + حق التحریر گواهی امضاء +حق التحریر فسخ و فک اسناد و.... از تاریخ 01/01/1392 لغایت 29/12/1392

مرحله اول :کسر 40% شامل:  ==== >  حقوق+ 15% دفتریار + 15% کارمندان  + 10% کانون سردفتران

مثال:

                                           32000000=40%*(جمع تحریر سال)80000000

مرحله دومکسر 40%  به دست آمده فوق از جمع کل تحریر سال                        

 مثال:

                                                 48000000 = 80000000-32000000

مرحله سوم: 60 % جمع باقیمانده مرحله دوم

 مثال:

                                                   28800000 = 60% *48000000

مرحله چهارم : کسر عدد بدست آمده از مرحله سوم از عدد بدست آمده در مرحله دوم

 مثال:

                                          19200000 = 28800000 - 48000000

مرحله پنجم: کسر 000/000/100 میلیون ریال  ( ده میلیون تومان) معافیت ماده 101 قانون م.م از باقیمانده بدست آمده در مرحله چهارم

 مثال:

                                     92000000  =  100000000 – 192000000

مرحله ششم : باقیمانده بدست آمده در مرحله پنجم در فرمول محاسبه قرار خواهد گرفت:

مثال:

الف : تا سی میلیون ریال 15%                                                   4500000= 15%* 30000000

ب: تا صد میلیون ریال 20%                                                      14400000=20% *72000000

ج:

د:

مرحله هفتم:  جمع مالیات متعلقه .....

 

 


موضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 10 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

اطلاعیه شماره 87 - (سندجعلی- دفتراسنادرسمی 395 تهران)

اطلاعيه سردفتر 395 تهران درخصوص مجعول بودن مستندات يك سند

حسب اعلام سردفتر محترم دفتر 395 تهران برابر نامه شماره 3353 - 1393/03/26 در تنظيم سند انتقال اجرائي شماره 36778 - 1390/08/19 آن دفتر، در خصوص انتقال قطعه 11 تفكيكي از پلاك ثبتي 5 فرعي از 118 اصلي واقع در بخش 11 تهران (ثبت كن) به آقايان غلامحسين قليچ خاني و محمود خمس، نامه مجعول شعبه 116 شهيد باهنر ارائه شده، لذا بنابه درخواست معاونت قضائي و اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد باهنر از هرگونه اقدامي نسبت به سند فوق و پلاك يادشده خودداري فرمايند.

 

نقل از پرتال کانون سردفتریاران و دفتریاران


موضوعات مرتبط: اسناد جعلی

تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

اطلاعیه شماره 86 - (وکالتنامه جعلی- دفتراسنادرسمی 1086 تهران)

همكار گرامي

حسب اعلام سردفتر اسنادرسمي 1086 تهران يك برگ وكالتنامه جعلي بنام دفتر 1086 تهران تهيه گرديده است.

لذا با عنايت به اينكه امضاي جعلي به نام اين دفتر مورداستفاده قرار گرفته است ضرورت خواهد داشت تا همكاران در خصصوص اسنادي كه بنام اين دفتر صادر شده ، اصالت سند قبلاً به صورت تلفني از دفتر 1086 تهران پرسش گردد.

 

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران


موضوعات مرتبط: اسناد جعلی

تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

اطلاعیه در خصوص تمدید گواهی امضای سامانه ثبت آنی

قابل توجه دفاتراسناد رسمی جهت تمدید گواهی امضای سامانه ثبت آنی
با توجه به اعتبار یک ساله هر گواهی امضای الکترونیک، و جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در استفاده از گواهی امضای الکترونیک هر دفترخانه، ضرورت دارد سردفتران اسناد رسمی، حداکثر یک ماه پیش از انقضای تاریخ اعتبار گواهی، با مراجعه به یکی از دفاتر متصدی صدور گواهی امضای الکترونیک ((دفاترRA سازمان ثبت)) نسبت به تجدید گواهی خود اقدام نمایند(برای اگاهی از تاریخ اعتبار گواهی به  http://www.notary.ir/content-page/53402  مراجعه نمایید)
 بدیهی است در صورت انقضای گواهی، امکان استفاده از گواهی امضای الکترونیک سردفتر، در سامانه­های سازمان وجود نخواهد داشت. ضمنا هزينه تمديد گواهي امضا به همراه ارزش افزوده مبلغ 270.000 ريال ميباشد.
لازم به ذکراست که لیست اسامی متصدیان صدور  http://www.notary.ir/content-page/63649   بوده و تلفن 66701690 نیز پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.


واحد گواهي امضاي الكترونيك
كانون سردفتران و دفترياران


موضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |
اطلاعیه مهم:
الف: به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ 50،000،000 ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند؛

ب: به طور کلی مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از 50،000،000 ریال باشد و مؤدی با تأیید اداره کل قادر به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مؤدی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل 50% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضاء سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ 50،000،000 ریال کمتر نباشد.

ج: مؤدیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات مؤید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.

د: در مورد مؤدیانی که در اجرای بند ج ماده 43 مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.

هـ : در مورد مؤدیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گاز و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، بر اساس قوانین بودجه هستند، پرداخت مالیات و عوارض در خصوص کالاها و خدمات عرضه شده در زنجیره مشمول حکم مذکور ضرورت ندارد. لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.

تذکر مهم : به اطلاع مودیان  گرامی می رساند،
1-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبالغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود، مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می گردد.
2-در صورت ارائه چک  تضمینی یا رمزدار به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه  مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادره شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارئه نمایید .
 3-در صورت ثبت  الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتال یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت  ارائه  نسخه چاپی اظهارنامه به واحدخدمات مودیان نخواهد بود.
 4-جهت  رفاه مودیان سیستم  ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده  که  فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله و صول توسط مودی قابل پیگیری بوده  و رسید چکهای تحویلی توسط خدمات مودیان به مودی ارائه می گردد.
5-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک) صرفاً برای کلیه اداره  کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک های خود را درسامانه ثبت  نمایند.
6-کلیه مودیان می توانند  اظهارنامه خود رابا استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند .
7-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه های "بانک ملی" شامل ATM، تلفنبانک ، اینترنت بانک و POS استفاده نمایید. لازم  به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.
8-لطفا جهت استفاده از سامانه از نسخه های پایین تر از IE10  استفاده نمایید  .
9-نرخ مالیات برارزش افزوده جهت اعمال در سال 1393 ، 8در صد می باشد که 2.7% آن عوارض و 5.3%بابت مالیات می باشد.


نقل از سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده


موضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : یکشنبه یکم تیر 1393 | 11 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

تفاهم نامه خوداظهاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال 1392

 تفاهم نامه خوداظهاري في مابين كانون سردفتران و دفترياران و سازمان امور مالياتي كشور براي عملكرد سال 1392 به امضا رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،‌متن اين تفاهم نامه به شرح زير است:

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران


موضوعات مرتبط: اخبار

تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 | 8 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |

دستورالعمل اجرایی معاملات مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام برای اجرا از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس،دستورالعمل اجرایی معاملات مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام برای اجرا از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد.

 

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران به  مورخ 2/11/92 مبنی بر لغو بند «6» تصویب‌‌نامه مورخ 22/8/1391 و بند «2» تصویب‌نامه شماره 252289/ ت 48908  ن مورخ 19/12/1391 و بند 5 تصویب نامه شماره 100989/ ت 48522 ک مورخ 2/5/92 در خصوص «نقل و انتقال اعیانی واحدهای مسکن مهر احدائی در اراضی دولتی» و «عرصه و اعیان واحدهای مسکن مهر ملکی در پروژه‌های خود مالک» این دستور‌العمل از تاریخ ابلاغ جایگزین دستور‌العمل قبلی به شماره ابلاغ 100/59645 مورخ 18/10/92 می شود.

به ادامه مطلب مراجعه نمایید....


موضوعات مرتبط: اخبار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | 10 | نویسنده : عمادمحسنی زاده سردفتر 41- اسلامشهر |
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.